gavrosh-events_covid_finance

Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)

Министерство на икономиката (МИ), чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството ѝ на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) одобри Гаврош ООД за получаване на средства по проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

Наименование на проекта

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

Цели на проекта

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

 

Номер на АДПБФП:

BG16RFOP002-2.073-26609-C01

 

Бенефициент:  

ГАВРОШ ООД

 

Обща стойност:

10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

 

Начало:         30.09.2020 г.
Край:              30.12.2020 г.